[Post Beast]无脑发帖:
发帖熟练程度已致化境,发帖速度+5。无视发帖1分钟间隔。
升级经验52.7%

[内详]欢迎关注卡牌网Q群,微信和微博

只看楼主 收藏

卡牌网微信公帐号将会定时更新最新最全的卡牌游戏资讯。或者在微信里面直接的订阅号里面直接搜索 kapaiwang 添加即可。


里面可以和小卡,和我互动哦。都来玩吧。微博帐号:

weibo.com/kapaiwang


炉石传说Q群:85139931  297678698

 • 1楼
 • 2013-11-01 17:18
 • 赞(0)
hello啊.
升级经验78.5%
 • 2楼
 • 2013-11-01 17:21
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
有肌肉,走四方
升级经验3.6%
 • 3楼
 • 2013-11-01 17:54
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
有肌肉,走四方
升级经验3.6%
 • 4楼
 • 2013-11-01 17:57
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
充值无上限!
噢嘛呢哞嘛哄~~~
升级经验22.9%
 • 5楼
 • 2013-11-02 23:06
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
↑_↑
升级经验6%
 • 6楼
 • 2013-11-03 10:28
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
此牌上场,所有土豪自动成为朋友
升级经验12.4%
 • 7楼
 • 2013-11-04 08:05
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验66.7%
 • 8楼
 • 2013-11-04 23:20
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
魔法学徒,每当场上使用一张奥术卡,可拷贝其至我方墓地,三回合后归置我方手牌中。
升级经验88.7%
 • 9楼
 • 2013-11-05 12:49
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
此牌上场,所有土豪自动成为朋友
升级经验12.4%
 • 10楼
 • 2013-11-13 15:20
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
升级经验98.8%
 • 11楼
 • 2013-11-13 15:21
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
沉默一个土豪。并快速召集一群超级快跑鸭
升级经验66.7%
 • 12楼
 • 2013-11-13 15:53
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
聪明的没有我漂亮,漂亮的没有我聪明
升级经验66.7%
 • 13楼
 • 2013-11-13 16:32
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
当彩色手套升级为黄色星星手套就会有皮蛋超人!
升级经验2.4%
 • 14楼
 • 2013-11-14 10:11
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
潜行。
亡语:你得到致死那张牌。
升级经验74%
 • 15楼
 • 2013-11-14 15:48
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
三吊二逼神功
升级经验27.3%
 • 16楼
 • 2013-11-14 16:20
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
4-5……你懂的
升级经验75.5%
 • 17楼
 • 2013-11-14 18:13
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验80%
 • 18楼
 • 2013-11-15 18:28
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验37.2%
 • 19楼
 • 2013-11-15 19:49
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
天然傻,自带嘲讽
升级经验63.5%
 • 20楼
 • 2013-11-18 13:48
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...
这张卡牌很弱,什么技能都没有。
升级经验37.6%
 • 21楼
 • 2013-11-20 16:18
 • 赞(0)
 • 很努力地加载中...

回帖